Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru accesarea platformei mesteresti.ro! 

Echipa MESTERESTI va proteja dreptul la confidențialitate al utilizatorilor platformei. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor platformei, o experiența online sigură, care să nu vă afecteze viața personală. Vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate și Termenii și Condițiile de utilizare.

I. INFORMAȚII GENERALE

În Uniunea Europeană, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR” sau „Regulamentul european”), care se aplică și în România începând cu  data de 25.05.2018.

Conținutul website-ului mesteresti.ro (denumit în continuare ”Site-ul” sau ”Platforma”) este proprietatea exclusivă a CONSECUTIV S.R.L., cu sediul social în Municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 19, camera 1, bl. 945, parter, ap. 4, punct de lucru în Municipiul Iași, Bulevardul Regele Ferdinand I al României 1, etajul 4, județul Iași, telefon 0372.388.845, e-mail contact@mesteresti.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul J22/1033/2013, având CUI RO31782748.

Platforma MESTERESTI este administrată în comun, în calitate de operatori de date asociați, de CONSECUTIV S.R.L. și REPREZENTATIV S.R.L. (denumiți generic, în continuare, ”MESTERESTI”). REPREZENTATIV S.R.L. are următoarele date de identificare: sediul social în Municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 19, bl. 945, parter, ap. 4, punct de lucru în Municipiul Iași, Bulevardul Regele Ferdinand I al României 1, etajul 4, județul Iași, telefon 0372.388.845, e-mail contact@mesteresti.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul J22/510/2017, CUI 37172790. 

În calitate de operatori de date cu caracter personal, cele două firme se asigură în permanență că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și normele Regulamentului european.

Prezenta Politică privind confidențialitatea are rolul de a vă informa că MESTERESTI aplică și respectă prevederile Regulamentului, cu privire la:

 • prelucrările de date cu caracter personal derulate de operatori, în vederea desfășurării activităților specifice, conform obiectului de activitate;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
 • prelucrările de date cu caracter personal realizate când vă abonaţi să primiţi newsletterele noastre;
 • prelucrările de date cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor comerciali și colaboratorilor MESTERESTI realizate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale;
 • prelucrările de date cu caracter personal realizate când ne transmiteți o solicitare în legătură cu drepturile dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin:

- telefon: 0372.388.845

- email: protectia.datelor@mesteresti.ro.

II. DEFINIȚII

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Vizitator: orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul;

Persoană vizată: orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către OPERATORII în calitate de operator;

Restricționarea prelucrării: marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Sistem de evidență a datelor: orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

Destinatar: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;

Parte terță: o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal: încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

Autoritate de supraveghere (în continuare ANSPDCP ‑ Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării de Date cu Caracter Personal): autoritate națională publică, autonomă și independentă, instituită în temeiul articolului 51 din Regulament, având drept obiectiv apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice aflate pe teritoriul României, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu libera circulație a acestor date.

III. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, le stabiliți cu MESTERESTI, respectiv cu Site-ul.

MESTERESTI va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

1. În cazul persoanelor care își creează cont de utilizator în cadrul Site-ului:

- date de identificare: nume, prenume;

- date de contact: adresă de e-mail, parolă.

2. În cazul persoanelor care dau comenzi online prin intermediul Site-ului:

- date de identificare: nume, prenume;

- date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare, adresă de facturare;

- alte date: date bancare.

3. În cazul persoanelor care dau comenzi telefonice:

- date de identificare: nume, prenume;

- date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de livrare, adresă de facturare;

- alte date: voce.

4. În cazul persoanelor care se abonează la newsletter prin intermediul Site-ului:

- date de identificare: nume, prenume;

- date de contact: adresă de e-mail.

5. În cazul persoanelor care accesează Site-ul: 

- date de utilizare: adresa de protocol de internet a dispozitivului (de exemplu adresa IP), tipul browserului, versiunea browserului, paginile site-ului nostru pe care le vizitează, ora și data vizitei, timpul petrecut pe acele pagini, identificatori unici ai dispozitivului și alte date de diagnosticare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 18 ani se va face doar cu acordul scris al titularului răspunderii părintești, iar în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu (interzis judecătoresc) sau pentru care s-a instituit curatela, cu acordul scris al reprezentantului legal.

IV. SCOPURILE PRELUCRĂRII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale colectate de MESTERESTI sunt necesare pentru prestarea de servicii conform obiectului de activitate sau pentru a permite MESTERESTI să-și urmărească interesele legitime, respectând în același timp drepturile utilizatorilor Site-ului. Anumite date pot fi prelucrate și pe baza consimțământului utilizatorilor.

Astfel, datele cu caracter personal ale persoanelor care interacționează cu noi prin intermediul Site-ului sau telefonic, sunt prelucrate de MESTERESTI în următoarele SCOPURI:

a) Prestarea serviciilor oferite de mesteresti.ro în beneficiul dumneavoastră, care include:

- crearea și administrarea contului de utilizator;

- preluarea comenzilor, validarea, expedierea și facturarea acestora;

- soluționarea anulării comenzii sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate, inclusiv returnarea produselor și rambursarea contravalorii  acestora, conform prevederilor legale;

b) Transmiterea de comunicări comerciale (noutăți, oferte comerciale etc.) referitoare la produsele adăugate de dumneavoastră pe Site în secțiunea Favorite (dacă există consimțământul dumneavoastră);

c) În interesul legitim al companiei:

- realizarea de activități de marketing direct prin diferite metode comunicare (e-mail, telefonic, SMS, poștă, mobilepush, webpush), prin transmiterea de informații generale și tematice, referitoare la oferte sau promoții, cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate de dumneavoastră. În toate cazurile ne asigurăm că aveți la dispoziţie, în orice moment, o opțiune simplă de a vă manifesta opoziția (dezabona) pentru primirea de astfel de comunicări, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne folosind detaliile de contact precizate la secțiunea Contact.

- protecția Site-ului și a utilizatorilor platformei MESTERESTI față de atacuri cibernetice:

- asigurarea securității conturilor de utilizator al site-ului şi prevenirea creării de conturi în numele unor altor persoane, de către persoane neautorizate;

- analizarea și monitorizarea riscurilor comerciale; 

              - identificarea și prevenirea infracțiunilor și a fraudelor;

              - întocmirea de rapoarte ce vizează activitatea MESTERESTI. 

V. BAZA LEGALĂ ȘI TEMEIURILE JURIDICE ALE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al operațiunilor de prelucrare îl constituie prevederile: 

 • Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și ale legislației de aplicare a acestuia în România;
 • Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice;
 • Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 (**republicată**) privind comerțul electronic;
 • Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Legii nr. 227/2015 (Codul Fiscal); Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală).

  Din punct de vedere al prevederilor GDPR, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către MESTERESTI se bazează pe cel puțin una dintre următoarele temeiuri juridice:
 • realizarea demersurilor și, ulterior, încheierea și executarea unui contract (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR);
 • consimțământul care se solicită persoanei vizate pentru anumite scopuri de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR);
 • îndeplinirea unei obligații legale a operatorului sau persoanei împuternicite (art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR);
 • interesul legitim urmărit de operator sau de o parte terță, cu excepția situațiilor în care prevalează interesele sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

VI. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MESTERESTI va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile prevăzute în această Politică de confidențialitate. Vom păstra și folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a respecta obligațiile legale (de exemplu, dacă ni se cere să păstrăm datele dumneavoastră pentru a ne conforma cu legile aplicabile), pentru a rezolva litigiile și a pune în aplicare acordurile și politicile noastre legale, precum șiprocedurile interne privind retenția și securitatea datelor.

VII. CATEGORII DE DESTINATARI. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

MESTERESTI poate transmite, acorda acces și/sau divulga datele personale în principal către următoarele categorii de entități:

 • autorități și instituții publice, în conformitate cu prevederile legale;
 • parteneri/furnizori care livrează produsele și serviciile comandate de clienți, precum și societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. Astfel, MESTERESTI va transmite partenerilor/furnizorilor date despre clienții lor finali pentru a permite trimiterea comenzilor către aceștia. Informațiile personale ale clienților finali pot fi accesate de parteneri/furnizori numai prin intermediul comenzii și cu unicul obiectiv de a permite livrarea. 
 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de plată/bancare;
 • furnizori de servicii relevante pentru Site, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social-media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme/servicii IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte cookiesle utilizate de Site și societăţile care plasează cookies prin intermediul Site-ului, găsiţi aceste informaţii în Politica de cookies.
 • furnizori externi sau interni care asigură funcționarea eficientă a platformei pe care funcționează Site-ul (”persoane împuternicite de operator”), cărora MESTERESTI le poate transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la persoanele care și-au deschis cont și/sau de la clienți. MESTERESTI apelează doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor persoanelor fizice vizate. 

Categoriile de servicii pentru care MESTERESTI colaborează cu furnizorii mai sus sunt următoarele: servicii de facturare; servicii SMTP (comunicare e-mail); servicii newsletter; servicii de curierat/poștă; servicii de trimitere SMS; servicii de procesare plăți online; servicii de contabilitate; servicii juridice.

Ca regulă generală, datele dvs. cu caracter personal sunt stocate și prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European (SEE). În situația în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în afara Uniunii Europene sau SEE, transferul va fi efectuat (a) - în temeiul unei decizii a Comisiei Europene prin care aceasta decide că țara terță în cauză asigură un nivel de protecție adecvat, (b) - în baza regulilor corporatiste obligatorii sau (c) - în baza clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană.

VIII. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MESTERESTI acordă o importanță deosebită confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate și prelucrate. În acest scop implementează proceduri și practici de securitate rezonabile și adecvate pentru a vă proteja informațiile personale împotriva accesului, distrugerii, utilizării, modificării sau dezvăluirii neautorizate sau ilegale, după cum urmează:

 • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • revizuirea periodică a informațiilor colectate;
 • accesul limitat la date de către angajați, contractori și agenți;
 • instituirea de proceduri de lucru pentru toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și implementarea unor soluții tehnice care asigură securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor;
 • instruirea personalului cu privire la normele și procedurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal.

IX. UTILIZAREA DE PROCESE DECIZIONALE AUTOMATE ȘI CREAREA DE PROFILURI

Această secțiune a fost creată cu scopul de a vă informa într-un mod transparent și accesibil despre cum sunt utilizate datele dvs. personale în contextul profilării automate.

La MESTERESTI, ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor site-ului nostru și să utilizăm informațiile personale într-un mod responsabil și transparent. În această secțiune, explicăm cum folosim instrumente de profilare automată, cum ar fi Google Analytics, Google Ads, Google Ads API, Facebook, One Signal și Crazyegg, pentru a îmbunătăți experiența dvs. online și a vă oferi conținut și publicitate relevante.

Colectarea datelor

Utilizăm Google Analytics pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul nostru. Acest lucru implică colectarea de informații despre paginile vizitate, durata vizitei și traseul urmat pe site. Google Analytics utilizează cookies pentru a colecta aceste date, în conformitate cu termenii și condițiile sale, pe care le puteți consulta accesând https://www.google.com/analytics/terms/gb.html și  https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Utilizarea datelor pentru publicitate

Prin Google Ads și Facebook, targetăm utilizatorii cu reclame bazate pe interesele și comportamentul lor online. Acest proces se bazează pe profilarea automată, care ne permite să personalizăm ofertele și mesajele publicitare. Pentru mai multe detalii despre cum Google și Facebook gestionează datele personale și publicitatea, vă invităm să consultați Politica de confidențialitate Google la https://policies.google.com/privacy și Explicația privind confidențialitatea Facebook la https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Notificări Push și Analiza comportamentală

One Signal este folosit pentru a trimite notificări push personalizate, în timp ce Crazyegg ne ajută să analizăm comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru, oferindu-ne o imagine detaliată a modului în care interacționează cu conținutul. Politicile de confidențialitate ale acestor servicii pot fi găsite aici: pentru One Signal https://onesignal.com/blog/product-policy-updates-for-gdpr/ și pentru Crazyegg https://www.crazyegg.com/privacy.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

X. FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile noastre, pentru a naviga pe Site și a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

Ne puteți vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală. Totuși, dacă doriți să comandaţi produsele şi serviciile noastre, este necesar să vă faceţi cont şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea folosi funcţionalităţile contului şi nici comanda produsele sau serviciile noastre. 

Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă presta serviciul ori livra produsul, și pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia dumneavoastră de consimțământul dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

Pentru respectarea drepturilor și libertăților de care beneficiați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, MESTERESTI vă solicită acordul, dar trebuie să luați în considerare faptul că pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform prevederilor Regulamentului. În astfel de cazuri, MESTERESTI poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi îndeplinirea unor obligații legale, executarea contractului sau interesul legitim.

XI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de acces: aveți are dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la informații privind mijloacele de prelucrare; 
 • dreptul la rectificare: presupune corectarea de către operator a datelor personale incorecte sau incomplete;
 • dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării;
 • dreptul de ștergere: vă conferă dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciați că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale; 
 • dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricția de procesare a datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când considerați că prelucrarea este ilegală sau contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite MESTERESTI să verifice această acuratețe; 
 • dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat entității, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să solicitați transmiterea acestor date unui alt operator de date.

În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de către MESTERESTI, în contextul relaționării cu dumneavoastră, încalcă drepturile prevăzute de Regulamentul european, vă puteți adresa cu o cerere scrisă (datată și semnată) operatorului la punctul de lucru din municipiul Iași, Bulevardul Regele Ferdinand I al României 1, etajul 4, sau o puteți trimite la adresa de e-mail protectia.datelor@mesteresti.ro. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro).

În cazul în care adresați MESTERESTI cereri privind datele cu caracter personal prin e-mail sau poștă, pentru a vă transmite răspunsul, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

În toate cazurile, MESTERESTI va respecta drepturile dumneavoastră, precum și prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

MESTERESTI poate actualiza această Politică periodic, în funcție de variațiile și completările legislative aplicabile, pe măsură ce serviciile pe care le asigură se modifică, precum și în funcție de nivelul de dezvoltare tehnologică, caz în care veți fi informat prin intermediul Site-ului, privind orice schimbări, înainte ca acestea să devină aplicabile.

Meșterești